კომპანია
სესხის მინ.
მაქს. თანხა
სესხის ვადა
პროცენტი
(პირველადი)
პირველი სესხის
მაქსიმუმი
okcredit
50-700 ლარი
5-30 დღე
5.5%
300 ლარი
აიღე სესხი
Okcredit.ge გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ 50-დან 700 ლარამდე სესხით, 9,5-19 %-მდე, საპროცენტო განაკვეთი იცვლება მსესხებლის მიერ გამოყენებული სესხების რაოდენობის მიხედვით. Okcredit ის არ გააჩნია არანაირი ფარული ხარჯი, ყველა პირობა არის გამჭვირვალე. სესხის დროულად დაფარვის შემთცვევაში მსესხებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს სესხი გაზრდილი ლიმიტით. მომხამარებელი თავის მხირვ ვალდებულია დროულად დაფაროს სესხი წინააღმდეგ შემთხვევაში მას სესხზე დაერიცხება პირგასამტეხლო - სესხის ძირი თანხის 1% ვადაგადაცილებულ დღეზე. თუ მომხარებელი ვერ ახერხებს სესხის დროულად დაფარვას უფლება აქვს მოახდინოს სესხის გადავადება. მომხმარებელმა მხედველობაში უნდა იქონიოს ის ფაქტი, რომ სესხის დაფარვაზე ვადაგადაცილება უარყოფითად აისახება მის საკრედიტო ისტორიაზე.


OKCREDIT.GE - ის პირობები:


მინიმალური თანხა: 50 ლარი
მაქსიმალური თანხა: 700 ლარი
სესხის ვადა: 5 დან 30 დღემდე
პროცენტი პირველადი: 5.5%
პროცენტი განმეორებით სესხზე: უცნობია
მინიმალური ასაკი: 21 წელი
სამუშაო საათები: 10:00 - 19:00 ორშაბათიდან პარასკევამდე
შაბათს 10:00 - 14:00

სესხის აღება
დატოვეთ კომენტარი