კომპანია
სესხის მინ.
მაქს. თანხა
სესხის ვადა
პროცენტი
(პირველადი)
პირველი სესხის
მაქსიმუმი
sohocreditge
50-650 ლარი
30 დღე
5.86%
250 ლარი
აიღე სესხი
შპს „სოჰო გრუპ“ არის სწრაფად მზარდი საერთაშორისო ფინანსური ჯგუფის წევრი, რომელსაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წამყვანი ადგილი უკავია ონლაინ სესხების ბაზარზე.

„სოჰო გრუპს“ არ აქვს არანაირი ფარული ხარჯი; ყველა პროცესი გამჭვირვალეა. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში შესაძლებელია განმეორებითი სესხით სარგებლობა. ათვისებული თანხის დროულად არ დაბრუნების შემთხვევაში მსესხებელს დაერიცხება პირგასამტეხლო 1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, რაც ნეგატიურ გავლენას იქონიებს მის საკრედიტო ისტორიაზე.

SOHOCREDIT.GE - ის პირობები:


მინიმალური თანხა: 50 ლარი
მაქსიმალური თანხა: 650 ლარი
სესხის ვადა: ფიქსირებული 30 დღე
პროცენტი პირველადი: 5.86%
პროცენტი განმეორებით სესხზე: 5.86%
მინიმალური ასაკი: 20 წელი
სამუშაო საათები: ყოველდღე 24 საათი


სესხის აღება
დატოვეთ კომენტარი