კომპანია
სესხის მინ.
მაქს. თანხა
სესხის ვადა
პროცენტი
(პირველადი)
პირველი სესხის
მაქსიმუმი
vivus
50-650 ლარი
30 დღე
5.7%
250 ლარი
აიღე სესხი

Vivus.ge-ს არ აქვს არანაირი ფარული ხარჯი ან გადასახადი. პირობები არის გამჭვირვალე. სესხის გაცემამდე მოწმდება კლიენტის საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში თქვენ კვლავ შეგიძლიათ ისესხოთ გაზრდილი ლიმიტის ფარგლებში. ვადაგადაცილების შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას დასაფარი თანხის შესახებ. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გერიცხებათ პირგასამტეხლო დაგვიანებული თანხის 1%. სესხის დაფარვის ვადა განსაზღვრულია ფიქსირებული 30 დღით.
თუკი აღნიშნულ ვადაში ვერ ახერხებთ სესხის დაფარვას, სესხის ვადის დასრულების მომდევნო დღიდან საჭიროა გადაიხადოთ დაგვიანების საფასური, რომელიც განისაზღვრება შემდეგნაირად: 7 დღე - 5%, 14 დღე 11% და 30 დღე 19%.VIVUS.GE - ის პირობები:


მინიმალური თანხა: 50 ლარი
მაქსიმალური თანხა: 650 ლარი
სესხის ვადა: ფიქსირებული 30 დღე
პროცენტი პირველადი: 5.7%
პროცენტი განმეორებით სესხზე: 5.7%
მინიმალური ასაკი: 20 წელი
სამუშაო საათები: 09:00-20:00 ორშაბათიდან პარასკევამდე
9:00 - 14:00 შაბათ-კვირას

სესხის აღება
დატოვეთ კომენტარი